Wzory wniosków i dokumenty do pobrania

Zasiłek rodzinny

Pobierz:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Pobierz:

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach do 31.12.2023 r.

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
  3. Informacja dodatkowa niezbędna do ustalenia uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego
  4. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia emerytalno-rentowego
  6. Oświadczenie dotyczące osób spokrewnionych zobowiązanych do alimentacji wobec osoby niepełnosprawnej

Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach do 01.01.2024 r.

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

Pobierz:

  1. Formularz wniosku.
  2. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pobierz:

Karta Dużej Rodziny: