Dodatek węglowy

Dodatek węglowy, 3000 zł dla gospodarstw domowych. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2022 r. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB

Od 17 sierpnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dla gospodarstwa domowego wynosi on 3000 zł. Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Poprawnie uzupełniony i kompletny wniosek składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Wszystkie wnioski złożone po terminie pozostaną nierozpatrzone.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Komu przysługuje dodatek węglowy:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w danym gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy

na paliwo stałe i jest ono zasilane paliwami stałymi oraz zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.).

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W danym gospodarstwie domowym z wnioskiem może wystąpić wyłącznie jedna osoba. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków, przez różnych członków gospodarstwa domowego, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WAŻNE !

Dodatek węglowy przysługuje gdy gospodarstwo domowe nie korzystało i nie korzysta z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

 • w formie papierowej w siedzibie:

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

ul. J. Słowackiego 74

parter – punkt obsługi w godzinach 8.00- 14.00

 • w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku przez ePUAP:

 • wydrukować wniosek,
 • dokładnie wypełnić i podpisać,
 • wniosek zeskanować
 • zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Przycisk Załatw sprawę,
 • w formularzu wpisać informację dla urzędu tzn. imię i nazwisko, rodzaj wniosku oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załącznika,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Pobierz:

Wzór wniosku wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podstawa prawna:ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 z 2022 r.)