Dodatek dla gospodarstw domowych

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967).

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych:

Zgodnie z ustawą dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek, koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia albo
 • piec kaflowy

na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:


3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

WAŻNE! Jeden dodatek przysługuje na jeden adres.


W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy,który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Komu nie przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).


WAŻNE ! Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Jak uzyskać prawo do dodatku dla gospodarstw domowych:

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.


Wniosek można składać w na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy Epuap – jako pismo ogólne do urzędu. W takim przypadku istotne jest aby opatrzone było zarówno pismo do urzędu jak i sam wniosek.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

 • w formie papierowej w siedzibie:

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

ul. J. Słowackiego 74

parter – punkt obsługi w godzinach 8.00- 14.00

 • w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku przez ePUAP:

 • wydrukować wniosek,
 • dokładnie wypełnić i podpisać,
 • wniosek zeskanować
 • zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Przycisk Załatw sprawę,
 • w formularzu wpisać informację dla urzędu tzn. imię i nazwisko, rodzaj wniosku oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załącznika,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Informacje ws dodatku można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Inne źródła ciepła – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz 1967 z 2022 r.)