Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku di 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2206). lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz. U. z 2017 r. poz. 900), posiadających prawo do pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania, tj:

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Pl. Słowiański 17 ( budynek Starostwa Powiatowego )

parter, Pokój Nr 5

lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Juliusza Słowackiego 74, pok. 12

82-200 Malbork

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie , wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mObywatel zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres email i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?

1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna,

2. Pobierz i zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w AppStore lub w Google Play.

3. Uruchom aplikację mObywatel

4. Na głównym ekranie aplikacyjnym mObywatel wybierz Dodaj dokument ( lub dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.

6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.

7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?

 • Tak: potwierdź swoje dane korzystając za pomocą Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji,
 • Nie: przejdź do kolejnego punktu.

8. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.

Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 • rodzice – na całe życia,
 • dzieci – do ukończenia 18 roku życia,
 • dzieci, które się uczą dalej w szkole lub studiują:

– do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej,

 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r. ż.
 • Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust.2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Karta przyznawana jest odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy to rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: wzór wniosku

Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wypełnij go, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji lub złóż elektronicznie. Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka – oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci powyżej 18 roku życia, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt/burmistrz/prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną ( plastikową) oraz elektroniczną. Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych ( smartfony, tablety) w aplikacji mObywatel. która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in.: mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

Ważne:

Wysokość opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny wynosi 13,00 zł, natomiast 10,00 zł za domówienie tradycyjnej formy Karty.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną.

Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny ( tak jak w aplikacji mKDR).

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel ( np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.