Statut

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

§ 1

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na mocy uchwały Nr XII/68/90 Miejskiej Rady Narodowej w Malborku z dnia 28 lutego 1990 roku.

§ 3

Ośrodek działa na podstawie:

 1.  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nr 15, poz.148 ze zmianami),
 4. innych obowiązujących przepisów prawnych, które określają obowiązki gminy w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych, niniejszego Statutu.

§ 4

 1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Miasta Malborka.
 2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Malbork.

§ 5

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Radzie Miasta Malborka.
 2. Nadzór merytoryczny nad pracą Ośrodka sprawuje Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

§ 6

1. Podstawowym celem Ośrodka jest świadczenie pomocy w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:

 • tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających
  temu celowi.

2. Celem Ośrodka jest również zapobieganie powstawaniu sytuacji zmuszających mieszkańców do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

§7

Cele określone w § 6 Ośrodek realizuje poprzez wykonywanie zadań własnych gminy, w tym zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§ 8

1. W zakresie pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
  osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
  mieszkańca gminy w tym domu;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2. Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
  rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert
  pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w ramach pomocy społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 3, zapewnia budżet państwa.

§ 9

Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych należy:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych ustalających prawo do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz do świadczeń opiekuńczych w postaci zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
 2. wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń określonych w pkt. 1.

§ 10

Ośrodek realizując swoje zadania:

 1. współpracuje z organizacjami, instytucjami, związkami i stowarzyszeniami o
  charakterze charytatywnym,
 2. inicjuje zadania społeczne mające na celu poprawę sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców miasta Malborka,
 3. podejmuje swoje działania na wniosek zainteresowanych lub z urzędu, współpracuje z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej na podstawie stosownych porozumień,
 4. koordynuje działania w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie świadczeń rodzinnych.

§ 11

Zadania statutowe Ośrodek realizuje za pomocą zatrudnionych pracowników oraz środków finansowych i przekazanego mienia. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 12

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

§ 13

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i
  ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

§ 14

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

§ 15

Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach, a organy administracji państwowej i samorządowej są obowiązane udzielać mu pomocy w zakresie wykonywania tych zadań.

§ 16

Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 17

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst. jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz wydane na podstawie tych ustaw akty prawne wykonawcze.

§ 18

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który powinien posiadać specjalizację z zakresu
  organizacji pomocy społecznej.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka.
 3. Dyrektor Ośrodka wyłaniany jest w drodze konkursu, którego tryb przeprowadzania określa odrębny regulamin ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka.
 4. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą w stosunku
  do zatrudnionych w nim pracowników.
 5. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Malborka oraz
  wykonuje wobec niego pozostałe czynności pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy.
 6. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa
  Dyrektor w drodze regulaminu organizacyjnego, który przedstawia do akceptacji Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 19

 1. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Malborka zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Dyrektorowi Ośrodka mogą być udzielane odpowiednie pełnomocnictwa w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd

§ 20

 1. Mienie Ośrodka jest mieniem gminnym w rozumieniu ustawy z dnia 08
  marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem oraz zapewnia jego właściwą ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 21

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego.
 2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody
  odprowadzane są na rachunek budżetu Miasta.
 3. Kontrole prawidłowości gospodarki finansowej Ośrodka przeprowadza
  Burmistrz Miasta Malborka.
 4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 22

 1. Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi
  Dyrektor Ośrodka.
 2. Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Malborka w trybie przewidzianym
  dla jego uchwalenia.