AOON edycja 2023

Godło Polski - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, logo MOPS w Malborku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Czas trwania Programu: 03.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1 451 789,46 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program ma zapewnić usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym

Dofinansowwanie z funduszu solidarnościowego asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Edycja 2023 dofinansowanie 1451789,46 zł całkowiata wartość 1451789,46zł Flaga Polski Godło Polski