Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wilczewska, awilczewska@mops.malbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 647 27 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74.

Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej bez barier architektonicznych w postaci stopni, schodów itp. wyposażona w poręcze po obu stronach. Do budynku można wejść również z poziomu parkingu pokonując wąskie schody (cztery stopnie). Po obu stronach schodów znajdują się poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są stosunkowo wąskie. Poruszanie się oraz mijanie osób na wózkach inwalidzkich może być utrudnione. Schody w ciągu komunikacyjnym są strome, posiadają poręcz lecz nie są przystosowane do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.

Wejście do budynku jest płaskie, wyposażone dodatkowo w poręcze aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie. W budynku nie ma systemu informacji głosowej. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking, który nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przed budynkiem przy ul. Słowackiego znajdują się miejsca postojowe, na których bezpośrednio naprzeciw budynku jest wyznaczone i oznakowane jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku dla osoby na wózku inwalidzkim jest bez barier architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy komunikacji proszona jest o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą. Świadczenie takiej usługi jest bezpłatne.

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego pl. Słowiański 17, Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Do wejścia głównego budynku od strony Placu Słowiańskiego prowadzi chodnik z kostki brukowej. Do wejścia głównego budynku można wejść z parkingu pokonując cztery schody – nie ma poręczy, następnie w budynku należy pokonać kolejne cztery schody – nie ma poręczy. Do wejścia głównego budynku od strony ul. Żeromskiego prowadzi chodnik z kostki brukowej lub można wejść z parkingu. W budynku trzeba pokonać dziewięć schodów. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze. Można też przy wejściu zadzwonić dzwonkiem w celu przywołania pracownika Starostwa Powiatowego, który uruchomi platformę umożliwiającą przewiezienie wózka inwalidzkiego w celu pokonania 9 schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są stosunkowo szerokie, jednak poruszanie się oraz mijanie osób na wózkach inwalidzkich może być utrudnione. Brak schodów, podłoga wyłożona terakotą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.

Wejście do budynku po obu stronach wymaga pokonania schodów. Do wejścia głównego budynku od strony ul. Żeromskiego można też przy wejściu zadzwonić dzwonkiem w celu uruchomienia platformy umożliwiającej przewiezienie wózka inwalidzkiego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajdują się dwa parkingi. Na parkingu przed wejściem głównym tj. od strony Placu Słowiańskiego są wyznaczone i oznakowane dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku od tej strony jest niemożliwy dla osoby na wózku inwalidzkim. Na parkingu przed wejściem od strony ul. Żeromskiego są wyznaczone i oznakowane dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku od tej strony jest możliwy dla osoby na wózku inwalidzkim.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy komunikacji proszona jest o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą. Świadczenie takiej usługi jest bezpłatne.