Akty Prawne

I. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 390 ze zm.) – realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego jak również jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka żywego.

II. Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 19935 ze zm.) – realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z jednoczesnym podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

III. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1297 ze zm.) – realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa i wypłata świadczenia opiekuńczego w formie zasiłków dla opiekunów.

IV. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 810 ze zm.) – realizacja zadania związanego z prowadzeniem postępowania w zakresie koordynacji świadczenia wychowawczego tzw. „800+”

V. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1981) – ustawa reguluje zasady wygaszania od 1 stycznia 2022 r. realizacji ustawy przez samorządy, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, jednocześnie regulując przepisy w zakresie przejęcia zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

VI. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 2424) – realizacja zadania jakim jest przyznawanie i wydawanie członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.

VII. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2023 r. poz. 1923) – realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

VIII. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) – realizacja zadania związanego z wydawaniem zaświadczeń o dochodach dla osób korzystających z programu „Czyste powietrze”.

IX. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Tj. Dz. U z 2023 r. poz. 103) – od marca 2022 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

X. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1088) – realizacja zadania związanego z etapowym zakańczaniem przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

XI. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U z 2023 r. poz. 1429) – od stycznia 2024 r. zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego wraz z wygaszaniem prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna.