Zespół Interdyscyplinarny

Główną koncepcją powstania zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla
pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i
skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów. Dlatego też utworzenie zespołu
interdyscyplinarnego jest odpowiedzią na sytuację występowania przemocy w rodzinie. Stworzenie obszaru
współpracy prowadzi do łagodzenia barier komunikacyjnych między instytucjami, podnosi efektywność pracy,
oraz społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób
delegowanych ze środowisk profesjonalnych (przedstawicieli służb miejskich, instytucji i organizacji
działających w obszarze wsparcia społecznego) . Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów
udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu, a także udzielania
wsparcia osobom stosującym przemoc poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania
procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Malborku.


Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci stanowi poważne wyzwanie społeczne, które
wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek
wokół problemu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej
pomocy. Sprzyja temu zauważalne obecnie przenoszenie ciężaru gatunkowego poszukiwań na walory
interdyscyplinarności w obszarze wsparcia osób uwikłanych w przemoc.


Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w
szczególności:
a. realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie,
b. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
c. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania
temu zjawisku,
d. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,
e. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym,
f. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
g. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,
h. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,
i. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań,
j. podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu i Grup Roboczych