AOON edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Czas trwania Programu: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 649 638,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku
    ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program ma zapewnić usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego fundusz solidarnościowy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Edycja 2022 Dofinansowanie 649638,00 zł Całkowita wartość 649638,00 zł