Dochód utracony – dochód uzyskany

Przy ubieganiu się o:

  • zasiłek rodzinny,
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
  • specjalny Zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

konieczne jest ustalenie dochodów rodziny.

Podstawową zasadą wyrażoną w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 111 z późn. zm), jest wymóg zachowania kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich „zbadanie” w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny. Uwzględnić wszystkie dochody w sposób właściwy, ośrodek potrzebuje dokumentów, które potwierdzą okres uzyskiwania dochodu oraz jego wysokość.

UZYSKANIE- UTRATA DOCHODU

Katalog możliwych źródeł utraty dochodu:

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

e) wykreśleniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych

h) wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

i) utratą świadczenia rodzicielskiego,

j) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

k) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dochody utracone, nie są doliczane do dochodu rodziny.

Należy dostarczyć dokument określający datę utraty dochodu (na przykład: świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy), lub dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu, na przykład: rozliczenie podatkowe „PIT” adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy

Katalog źródeł uzyskania dochodu:

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznych rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Należy dostarczyć:

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – zaświadczenie
  • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
  • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działaność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.