Dochód utracony – dochód uzyskany

Utracone i uzyskane dochody

 

Przy ubieganiu się o:

 • Zasiłek rodzinny
 • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
 • Specjalny Zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci w rodzinie
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Konieczne jest ustalenie dochodów rodziny.

 

Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich „zbadanie” w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2018/2019 jest to rok 2017. Ten rok nazywamy „rokiem bazowym”. Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny. Uwzględnić wszystkie dochody w sposób właściwy, ośrodek potrzebuje dokumentów, które potwierdzą okres uzyskiwania dochodu oraz jego wysokość.

 

Dochody utracone, nie są doliczane do dochodu rodziny.

 

O „utracie dochodu” mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

 • uzyskają Państwo prawa do urlopu wychowawczego,

Jak udokumentować?

 • Aby udokumentować sam fakt utraty dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz
 • Aby udokumentować wysokość utraconego dochodu: PIT-11 od pracodawcy za 2017r. lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
 • utracą Państwo prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

Jak udokumentować?

 • Decyzja PUP oraz
 • PIT-11 z PUP za 2017
 • utracą Państwo zatrudnienie lub inną pracą zarobkową,

Jak udokumentować?

 • Świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie oraz
 • PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy etc. za 2017
 • utracą Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną,

Jak udokumentować?

 • Decyzja ZUS oraz
 • PIT wystawiony przez ZUS za 2017
 • Zaprzestają Państwo prowadzenia działalności gospodarczej – wykreślając ją z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszając jej wykonywanie w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),

Jak udokumentować?

 • Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o formie opodatkowania (zasady ogólne czy ryczałt) oraz o wysokości dochodu, ew. PIT
 • utracą Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Jak udokumentować?

 • Zaświadczenie ZUS oraz
 • PIT wystawiony przez ZUS za 2017
 • utracą Państwo zasądzone świadczenia alimentacyjne w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

Jak udokumentować?

 • Akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji oraz
 • W zależności od źródła:

– kopie przekazów/przelewów

– zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń

– oświadczenie w przypadku alimentów spełnianych dobrowolnie do rąk wierzycielki

 • utracą Państwo świadczenie rodzicielskie,

W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.

 • utracą Państwo zasiłek macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Jak udokumentować?

 • Decyzja KRUS oraz
 • PIT wystawiony przez KRUS za 2017
 • utratą Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

Jak udokumentować?

 • Decyzja uczelni wyższej oraz
 • zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium w 2017r.

Dochody uzyskane doliczane są do dochodu rodziny. Aby uwzględnić ich proporcjonalny wpływ na sytuację dochodową rodziny przyjęto, że:

 • dochody uzyskane w „roku bazowym” dzielone są przez liczbę miesięcy, przez które były uzyskiwane

– przykład: (ilustracja)

 • dochody uzyskane po „roku bazowym” określone są przez wysokość dochodu w pierwszym pełnym miesiącu, po wystąpieniu tzw. „uzyskania dochodu”.

– przykład: (ilustracja)

 

O „dochodzie uzyskanym” mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

 • zakończą Państwo urlop wychowawczy,

Jak udokumentować?

 • Aby udokumentować fakt uzyskania dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz
 • Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 od pracodawcy za rok 2017 lub
 • Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego po „roku bazowym” (rok 2018): zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
 • uzyskają Państwo zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,

Jak udokumentować?

 • Decyzja PUP (jeśli nie posiadają jej Państwo ośrodek sam potwierdzi ten fakt) oraz
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 z PUP za rok 2017 lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
 • uzyskają Państwo zatrudnienie lub podejmą się innej pracy zarobkowej,

Jak udokumentować?

 • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy oraz
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 z od pracodawcy za rok 2017 lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący podjęciu zatrudnienia
 • uzyskają Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną,

Jak udokumentować?

 • Umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy oraz
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 z PUP za rok 2017 lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
 • rozpoczną Państwo pozarolniczą działalność gospodarczą lub wznowienią jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

Jak udokumentować?

 • Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po rozpoczęciu działalności
 • uzyskają Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Jak udokumentować?

 • zaświadczenie ZUS oraz
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 z ZUS za rok 2017 lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): zaświadczenie z ZUS
 • uzyskają Państwo świadczenie rodzicielskie,

W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.

 • uzyskają Państwo zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Jak udokumentować?

 • Decyzja KRUS
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 z KRUS za rok 2017 lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): zaświadczenie KRUS o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego
 • uzyskają Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak udokumentować?

 • Decyzja uczelni wyższej
 • W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym” (rok 2017): PIT 11 z uczelni za rok 2017 lub
 • W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”(rok 2018): zaświadczenie z uczelni o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu stypendium