Dodatek osłonowy


Od stycznia 2024 r. można pobierać i składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii.

W Malborku wnioski o świadczenie będzie przyjmował i rozpatrywał MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ .

Dodatek osłonowy został wprowadzony w 2022 r. w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie było odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia.

Dodatek osłonowy to świadczenie które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli tj.:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– wskazanym w ustawie cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

DODATEK OSŁONOWY będzie przyznawany tylko na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY w 2024 roku.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu *, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 złoraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

*dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków, przez różnych członków gospodarstwa domowego, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO MIESZKAŃCY MIASTA MALBORKA SKŁADAJĄ:

– w formie elektronicznej: osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą składać wnioski przez internet za pomocą systemów teleinformatycznych e-puap, empatia

– w formie papierowej:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 82-200 Malbork ul. J. Słowackiego 74

  • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. J. Słowackiego 74 Malbork

w sekretariacie, pok. 12 II piętro w godzinach:

poniedziałek 8 00 – 14 00

wtorek 8 00 – 14 00

środa 8 00 – 14 00

czwartek 8 00 – 14 00

piątek 8 00 – 14 00

UWAGA !!!

WNIOSEK POWINIEN BYĆ WYPEŁNIONY CZYTELNIE, DRUKOWANYM PISMEM. WSZYSTKIE DANE POWINNY BYĆ POPRAWNE. KAŻDA RUBRYKA I WIERSZ WYPEŁNIONY.

PROSIMY RÓWNIEŻ PODAĆ NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ NUMER KONTA BANKOWEGO.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Wnioski należy składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30kwietnia 2024 roku.

Wniosek złożony po dniu 30.04.2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

WYSOKOŚĆ DODATKU.

Jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

  • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 343,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków*, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 286 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 429 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 607,75 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 822,25 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

* Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.)

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać telefonicznie:

(55) 647-27-81


Pobierz:


Dodatkowe druki:


Wzór wniosku wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia o dodatku osłonowym (Dz.U. poz 1 z 2022 r.)

ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. poz 2760 z 2023 r.),