Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

I. Podstawowe informacje:

Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się.
Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym – jest to suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy/kalendarzowy poprzedzający datę złożenia wniosku, podzielona na 12 miesięcy oraz na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
* przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
* ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

– przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (*dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie),

– dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (*organ ustala je na podstawie Twojego oświadczenia w Części III wniosku),

– dochody z gospodarstwa rolnego (*organ ustala je na podstawie podanej przez Ciebie w Części IV wielkości gospodarstwa rolnego),

– dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (*organ ustala je na podstawie dołączanego przez Ciebie do wniosku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego).

Do dochodu nie są wliczane m.in.:

– świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407),
– świadczenia rodzinne wymienione w art. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111).

II. Do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio:
* zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e, i art.30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
* zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Inne dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości dochodu, w tym:
* w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni (załącznik do żądania wydania zaświadczenia)
  • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

* w przypadku osób pobierających bądź płacących alimenty do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

III. Informacje i zaświadczenia pozyskiwane przez organ samodzielnie od innych podmiotów.
Organ został zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania informacji i zaświadczeń drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o których mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o których mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:
* informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielonych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, c) należnego podatku,
* informacji o dochodzie, o których mowa w art.3 pkt. 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte ustawy o świadczeniach rodzinnych,
* informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek.

III. Skutki nieprawidłowo wypełnionego żądania wydania zaświadczenia.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegająca się o świadczenia do poprawiania lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

IV. Skutki braku wymaganych dokumentów do żądania wydania zaświadczenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

V. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

VI. Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu.
Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu (55) 647-27-81 wew. 35

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MALBORKU
ul. J. Słowackiego 74
pokój nr 2 (parter)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu Czyste Powietrze