Świadczenia nienależnie pobrane i windykacja

Informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące procedury ustalania nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenia na raty, umorzenia czy odroczenia terminu spłaty.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do MOPS Malbork drogą pisemną (sekretariat Ośrodka ul. J. Słowackiego 74 bądź skrzynka nadawcza znajdująca się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pokoju Nr 2) lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania do siedziby Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy Placu Słowiańskim 17.

Co to są nienależnie pobrane świadczenia?

Świadczenia pobrane nienależnie to takie, które zostały wypłacone, mimo iż nie przysługują i przeważnie dotyczą tych świadczeń, w których obowiązuje wzorzec kryterium dochodowego.

Prawo do danego świadczenia ustala się na okres świadczeniowy. Jeśli jednak w trakcie trwania tego okresu wydarzy się coś, przez co wnioskodawca utraci prawo do świadczenia, zostaje ono odebrane. Może to być spowodowane podjęciem pracy i uzyskaniem dochodu, zmianą pracodawcy i uzyskaniem wyższego niż dotąd dochodu, jeśli prowadzi do przekroczenia progu kryterium dochodowego, a w konsekwencji powoduje utratę prawa do świadczenia.

By nie narazić się na konieczność zwrotu świadczeń i nie pobierać świadczenia, które się nie należy, trzeba pamiętać, by zawiadamiać o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Koniecznie należy informować o uzyskaniu lub utracie dochodu przez członka rodziny, zmianie liczby członków rodziny, umieszczeniu członka rodziny w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, wyjeździe członka rodziny za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zmianie miejsca zamieszkania.

Zachęcamy więc do skrupulatnego zapoznania się z każdą otrzymaną decyzją przyznającą świadczenia, gdyż zawiera ona informacje, które należy zgłosić w trakcie pobierania danego świadczenia.

Za nienależnie pobrane świadczenia uznaje się najczęściej te świadczenia, które zostały wypłacone pomimo utraty prawa do świadczenia np. z powodu podjęcia zatrudnienia i uzyskania dochodu, co spowodowało przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania danego świadczenia; z powodu umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, czy też z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę.

Jeśli nie ma się pewności, jaka okoliczność ma wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego a jaka nie, należy skontaktować się z pracownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnych za pośrednictwem np. poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.

Zmiany sytuacji dochodowej i inne zmiany, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia, należy zgłosić natychmiast, nie później niż w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia. Wskazane jest przy informowaniu o podjęciu zatrudnienia, by przedłożyć w Organie kopię umowy, na podstawie której podjęto zatrudnienie, lub oświadczenie o podjęciu zatrudnienia. Dokumenty można też przesłać pocztą lub pozostawić w skrzynce nadawczej znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pokoju Nr 2 .

W przypadku fałszywych zeznań lub dokumentów oraz w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia o zaistniałych sytuacjach zostaną powiadomione odpowiednie organy ścigania.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W myśl art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

1a) świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 4 c;

2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;

4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;

5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. W przypadku gdy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wynikają z decyzji tymczasowej wydanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przepisu ust. 2b ustawy nie stosuje się tj. nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony.

Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wypłacanego świadczenia wychowawczego oraz wypłacanego świadczenia dobry start.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie czeku, nie realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku.

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności wygasają.

Wszelkie opłaty z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń należy wpłacać na odpowiedni numer rachunku bankowego, tj.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Nr konta: PL 64 1020 1811 0000 0002 0340 3441

Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 74) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane. Dodatkowo prosimy przed ostatecznym uregulowaniem należności głównej i ustawowych odsetek za opóźnienie o kontakt z pracownikiem tut. Sekcji celem ustalenia całkowitej kwoty odsetek na dzień spłaty.

ZGON OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ / PODJĘCIE ŚWIADCZEŃ PO ZGONIE OSOBY UPRAWNIONEJ

Należy wskazać, iż kwoty świadczeń mają charakter osobisty i niezbywalny, wobec czego stają się one bezprzedmiotowe z chwilą śmierci beneficjenta. Świadczenia te nie wchodzą w skład masy spadkowej w myśl art. 922 § 2 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), nie podlegają cesji, dziedziczeniu bądź innej formie następstwa prawnego. Zatem spadkobierca osoby zmarłej nie może domagać się wypłaty świadczenia osoby zmarłej za okres w którym żyła i świadczenie by jej przysługiwało.

Po ustaleniu danych osoby, która podjęła świadczenia w opisywanej sytuacji kieruje się roszczenia bezpośrednio do niej.

Nadto należy podać, że zgodnie z art. 105 ust. 2b Prawa bankowego, Banki na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy.

Co więcej w myśl art. 30 a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca instrumentu płatniczego są obowiązani zwrócić z tych rachunków organowi właściwemu na jego wniosek kwoty świadczeń rodzinnych przekazane po dniu śmierci osoby uprawnionej na ten rachunek albo instrument płatniczy.

Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca instrumentu płatniczego są zwolnieni od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu właściwego dokonali z tych rachunków wypłat innym osobom i te wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformują o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.

Wszelkie wpłaty z tytułu podjęcia świadczeń po zgonie należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego, tj.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Nr konta: PL 64 1020 1811 0000 0002 0340 3441

Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 74) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00. Dodatkowo prosimy przed ostatecznym uregulowaniem należności głównej i ustawowych odsetek za opóźnienie o kontakt z pracownikiem tut. Sekcji celem ustalenia całkowitej kwoty odsetek na dzień spłaty.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO / ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Nienależnie pobrane świadczenie – to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,

e) (uchylona)

f) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,

g) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4B;

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 7 lit. a, b, d, f i g, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa:

 1. odroczenie terminu płatności należności,
 2. rozłożenie spłaty należności na raty,
 3. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony – przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony. 

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń nie jest wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności, o których mowa w ust. 1, wygasają.

Z kolei w myśl art. 42 cytowanej ustawy osoba, która nienależnie pobrała zaliczki alimentacyjne, jest obowiązana do ich zwrotu. Sprawy o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie określonych w dotychczasowych przepisach. Kwoty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją potrąca się z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy sąd zwolnił osobę z obowiązku alimentacyjnego, a osoba uprawniona w tym okresie pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek.

Wszelkie nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy zaliczki alimentacyjnej należy wpłacać na rachunek bankowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Nr konta: PL PL 64 1020 1811 0000 0002 0340 3441

Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 75) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo prosimy przed ostatecznym uregulowaniem należności głównej i ustawowych odsetek za opóźnienie o kontakt z pracownikiem tut. Sekcji celem ustalenia całkowitej kwoty odsetek na dzień spłaty.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zawiera regulacje dotyczące sytuacji związanych z nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym. Są one analogiczne jak zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych przepisy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zgodnie z przepisami obu ustaw osoba, która pobrała nienależne świadczenia, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;

1a) świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3 a;

2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;

4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;

5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie, chyba że przyznanie świadczenia wychowawczego było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego. W przypadkach gdy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wynika z decyzji tymczasowej wydanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przepisu ust. 3 nie stosuje się tj. nie nalicza odsetek ustawowych za opóźnienie.

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa:

 1. odroczenie terminu płatności należności,
 2. rozłożenie spłaty należności na raty,
 3. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony – przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. W przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w formie czeku, nie realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, wygasają należności, o których mowa w ust. 2 i 9.

Wszelkie opłaty z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń należy wpłacać na odpowiedni numer rachunku bankowego, tj.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Nr konta: PL 64 1020 1811 0000 0002 0340 3441

Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 74) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane. Dodatkowo prosimy przed ostatecznym uregulowaniem należności głównej i ustawowych odsetek za opóźnienie o kontakt z pracownikiem tut. Sekcji celem ustalenia całkowitej kwoty odsetek na dzień spłaty.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIE DOBRY START

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 2. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 3. świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa:

 1. odroczenie terminu płatności należności,
 2. rozłożenie spłaty należności na raty,
 3. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony – przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony. 

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

Nienależnie pobrane świadczenie dobry start podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia dobry start do dnia spłaty.

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, należności wygasają.

Wszelkie opłaty z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń należy wpłacać na odpowiedni numer rachunku bankowego, tj.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Nr konta: PL 64 1020 1811 0000 0002 0340 3441

Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 74) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane. Dodatkowo prosimy przed ostatecznym uregulowaniem należności głównej i ustawowych odsetek za opóźnienie o kontakt z pracownikiem tut. Sekcji celem ustalenia całkowitej kwoty odsetek na dzień spłaty.

INFORMACJE DLA ZOBOWIĄZANYCH

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń zobowiązuje do niezwłocznego zwrotu należności, tj. należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienie, na uprzednio wskazany rachunek bankowy lub bezpośrednio w okienku kasowym organu właściwego.

W Minister Sprawiedliwości wysokość odsetek ogłasza w obwieszczeniach zamieszczonych w Monitorze Polskim.

Przed dokonaniem zwrotu należności zaleca się ustalić wysokość wymaganych ustawowych odsetek za opóźnienie na planowany dzień spłaty.

Zmiany oprocentowania wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie oraz aktualne wskaźniki można sprawdzić – Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie – Wskaźniki i stawki INFOR.pl

Jeśli zobowiązanie wynikające z decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, która stała się ostateczna, nie zostało uregulowane lub zostało spłacone częściowo wystawia się upomnienie wzywające do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienie) w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Wystawienie upomnienia powoduje obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Jeśli zobowiązanie określone w upomnieniu, nie zostało uregulowane lub zostało spłacone częściowo do Naczelnika Urzędu Skarbowego kieruje się tytuł wykonawczy, co oznacza skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Wszczęcie egzekucji powoduje obciążenie zobowiązanego dodatkowymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

PONADTO:

Organ właściwy gminy dokonuje potrącenia nienależnie pobranych świadczeń (kwoty należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienie) z bieżąco wypłacanych świadczeń.

Jeżeli w sytuacji rodziny zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, organ może – na wniosek strony – udzielić ulgi w spłacie należności w postaci:

 • umorzenia kwoty należności w całości lub części,
 • odroczenia terminu płatności należności,
 • rozłożenia należności na raty.

Złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń nie wstrzymuje naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie oraz potrącania należności.

Tryb wnioskowania o udzielenie ulgi w spłacie należności

 • W celu wszczęcia postępowania o udzielenie ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń zobowiązany powinien złożyć do Dyrektora MOPS wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności.
  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności może być wniesiony:
 • w formie pisemnej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku (wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego, a gdy wniosek wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu)
 • w formie pisemnej do skrzynki nadawczej znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pokoju Nr 2
 • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy w Malborku
ul. Juliusza Słowackiego 74
82-200 Malbork

 • w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. 

We wniosku o udzielnie ulgi w spłacie należności należy wskazać:

 • zakres wniosku, tj. określić, czy dotyczy należności głównej i/lub odsetek;
 • przedmiot wniosku, tj. określić rodzaj ulgi, o którą występuje zobowiązany oraz:
 • w przypadku wniosku o rozłożenie spłaty należności na raty – proponowaną miesięczną wysokość raty,
 • w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności należności – termin, do którego nastąpi spłata,
 • w przypadku wniosku o umorzenie należności – zakres umorzenia. 

We wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności należy zaprezentować sytuację materialno-bytową rodziny i załączyć dokumenty potwierdzające wskazane informacje.
Zgodnie z art. 77 § 1 KPA organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, toteż Sekcja Świadczeń Rodzinnych dodatkowo kieruje wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych do MOPS z prośbą o udzielenie informacji dot. rodziny wnioskodawcy. Na gruncie niniejszej sprawy `należy wskazać, iż w postępowaniu toczącym się w oparciu o przepis art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ powinien dokładnie, podejmując z urzędu czynności dowodowe, ustalić przede wszystkim sytuację życiową (majątkową, rodzinną, zdrowotną) wnioskodawcy. Przed podjęciem decyzji na podstawie tego przepisu organ powinien ustalić to, w jaki sposób zwrot nienależnie pobranych świadczeń będzie mieć wpływ na sytuację życiową zobowiązanego.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w kwestii umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia termin płatności czy rozłożenia zadłużenia na raty nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, odmowy umorzenia długu odmowy odroczenia termin płatności czy rozłożenia zadłużenia na raty przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Formularze do druku:

 1. Wzór wniosku o ratalną spłatę zadłużenia
 2. Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia 

WPŁATY OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Wyjaśniamy, iż wszystkie kwoty spłaty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego winny być przekazywane przez dłużnika alimentacyjnego za pośrednictwem komornika sądowego.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 kwietnia 2007 roku o pomocy osobom uprawionym do alimentów z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego wszelkie należności związane z funduszem alimentacyjnym zaspokaja się po należnościach określonych w art. 1025 §1 pkt 1 tj. po wyegzekwowaniu kosztów egzekucyjnych.

Zatem w sytuacji gdy dłużnik zjawia się w organie właściwym wierzyciela i deklaruje chęć wpłaty, organ właściwy winien skierować dłużnika do prowadzącego postępowanie egzekucyjne komornika sądowego celem dokonania wpłaty za jego pośrednictwem. W efekcie takiego działania na konto organu wróci od komornika sądowego kwota po dokonaniu przez niego stosownych rozliczeń i ewentualnych potrąceń.

Ośrodek nie powinien księgować kwot przekazanych bezpośrednio przez dłużnika, gdyż nie posiada wiedzy w przedmiocie wysokości kosztów egzekucyjnych i nie może zaspokoić ich w pierwszej kolejności.