Komunikat w sprawie programu 500 plus

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 lutego 2016 r. uchwalona została przez Sejm ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza od dnia 1 kwietnia 2016 r.  nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze.

Formularze wniosków o świadczenia wychowawcze oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zostaną udostępnione  od dnia 1 kwietnia 2016 r.

zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze i opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)

Wnioski będzie można składać w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. Bez względu na datę złożenia wniosku, tzn. czy 1 kwietnia czy 1 lipca, kwota świadczenia wychowawczego będzie wypłacona z wyrównaniem. Organ właściwy będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji w sprawie oraz na wypłatę świadczenia.

Do wniosków złożonych od dnia 2 lipca 2016 r. obowiązuje zasada iż, ustalenie prawa do świadczeń następuje od miesiąca złożenia wniosku. 

Program „Rodzina 500 plus” zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem lub rodzin, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.   Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” będziemy niezwłocznie publikować na naszej tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej MOPS-u. Nadto resort Ministerstwa Rodziny uruchomił infolinie na temat programu „Rodzina 500 plus”, z której mogą korzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem.

 

Numery telefonów infolinii Województwa Pomorskiego:

58 337-71-28

58 337-75-28

58 337-75-78

 

Numer telefonu infolinii ogólnopolskiej:

22 529-06-68

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje

– świadczenia

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wydawanie druków

oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

odbywa się odpowiednio w siedzibie SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17  parter
pokój Nr 17

w godzinach:

poniedziałek: 8.00 do 14.00
wtorek: 8.00 do 14.00
środa: 9.00 do 17.00
czwartek: 8.00 do 14.00
piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane
dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS
(pokój nr 12, II piętro)
ul. Słowackiego 74

Zmiana strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Informujemy że od 11 lutego została zmieniona strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W myśl nowych regulacji prawnych – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.