Ankieta „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata 2016-2020”

OGŁOSZENIE

Miasto Malbork jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata 2016-2020”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszego Miasta.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 15.09.2015 r. do 31.10.2015 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Miasta Malbork mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Miasta Malbork. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w sekretariacie II piętro pokój nr 12 oraz na stronie internetowej http://bip.mops.malbork.pl/, http://mops.malbork.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork
tel.647-27-81
Jacek.wojtuszkiewicz@mops.malbork.pl

Ankieta

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje

– świadczenia

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do:

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie
od dnia 3 sierpnia 2015 r.

– świadczeń rodzinnych odbywać się będzie
od dnia 1 września 2015 r.

Starostwo Powiatowe, Pl. Słowiański 17 w Malborku
parter
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
pokój Nr 17, w godzinach

poniedziałek: 8.00 do 14.00
wtorek: 8.00 do 14.00
środa: 9.00 do 17.00
czwartek: 8.00 do 14.00
piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane
dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS
(pokój nr 12, II piętro)
ul. Słowackiego 74

Zmiana strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Informujemy że od 11 lutego została zmieniona strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W myśl nowych regulacji prawnych – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.