Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Godło - Orzeł biały Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Logo MOPS Malbor

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.02.2024 r.

Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami chętni do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

  • Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”
  • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności
  • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO
  • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Zgodnie z pkt V ust. 6 pkt 1 i 2 Programu, opieka wytchnieniowa w Malborku w 2024 roku będzie realizowana w dwóch formach:

• świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

• świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane będą także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malborku, ul. Słowackiego 74:

  • osobiście w godzinach urzędowania (7.00-15.00);
  • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z dopiskiem: Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mdolata@mops.malbork.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 647 27 81 w. 35

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń
uczestników (decyduje data złożenia dokumentów) oraz osobistej sytuacji uczestnika, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Osoby, które złożą wniosek po wskazanym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wynosi nie więcej niż:

1) 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

2) 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Załączniki: