Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Godło Polski - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, logo MOPS w Malborku

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.11.2023 r.

Program jest finansowany w całości  ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Celem szczegółowym Programu jest przyznanie usługi osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, tj.

 • osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Wsparcie w 2024 roku przewidziano dla co najmniej 78 osób, w tym (ilość ta może ulec zmniejszeniu w zależności od wysokości przyznanych środków finansowych:

 • 46 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 4 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 11 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;

Osoby z niepełnosprawnościami chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Kartę zgłoszenia do Programu
 • Podpisaną kartę zakresu czynności
 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO
 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością”
  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Oświadczenie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malborku, ul. Słowackiego 74:

 • osobiście w godzinach urzędowania (7.00-15.00);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: efalkiewicz@mops.malbork.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 647 27 81 w. 35

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń
uczestników z danym rodzajem niepełnosprawności (decyduje data złożenia dokumentów) oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy miejsca zamieszkania, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej.

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową. Osoby, które złożą wniosek po wskazanym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny
uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością
” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane
pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy
osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy
osobom z niepełnosprawnościami będą ostatecznie należały do realizatora Programu.

Osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego nie mogą być członkami rodziny osoby niepełnosprawnej. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do programu AOON

Klauzula informacyjna do programu AOON

Karta zakresu czynności do programu AOON

Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi w ramach programu AOON

Oświadczenie w ramach programu AOON

1 Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).