Grupy robocze

Grupy Robocze – są powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Grup Roboczych
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład Grup Roboczych mogą wchodzić także
kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.


Cele Grup Roboczych:

  1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
    przemocy;
  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych
    działań.
  4. Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego
    problemu.